Terms & conditions

English:

These terms are prepared for the short-term rental of a space for exhibitions, art shows, and similar events, typically lasting for a day or several specified days. To ensure a smooth and transparent process, it’s important that the tenant and Christine L. Petersen agree to and respect the following conditions:

 1. Rental Period:The rental period is limited to the agreed-upon date and time as specified in the lease agreement. Any changes to the rental period must be agreed upon in writing in advance.
 1. Purpose of the Rental: The premises may only be used for the specified purpose as indicated in the agreement and may not be altered without the written consent of Christine L. Petersen.
 1. Payment: The rental price and any fees must be paid to Christine L. Petersen, founder of Crafters Collective and Art-Attitudes in advance in accordance with the payment terms specified in the agreement. Failure to pay will result in the termination of the agreement.
 1. Security Measures: The tenant is responsible for ensuring that the premises and any exhibited items are adequately protected against damage, theft, or vandalism throughout the rental period – hence, a security deposit will be charged. The amount will depend on the renting period and can be seen in the specific section under each renting option.
 1. Cleaning and Maintenance: The tenant is responsible for returning the premises in the same condition as received. Any damages or deficiencies must be reported to the landlord immediately and will be deducted from the deposit.
 1. Insurance: The tenant must have appropriate liability insurance to cover any damages caused by accidents during the event (indbo-forsikring). The landlord assumes no responsibility for loss or damage to the tenant’s property.
 1. Cancellations and Refunds: Cancellations must be communicated in writing to the landlord with adequate notice. If canceled less than a week before the event the 80 % of deposit will be returned but not the renting fee which will cover the lost possibility of renting the space to others. If canceled a week before the event 100% of the deposit but not of the renting fee will be refunded. If canceled 2 weeks before the event 100% of the deposit will be returned and 25% of the renting fee. If canceled 3 weeks before the event  or more you will get 100% of the deposit back and 100 % of the renting fee. accordance with the terms of the lease agreement. Any refund conditions will be specified in the agreement.
 1. Compliance with Rules and Laws: The tenant must comply with all applicable laws, rules, and regulations regarding exhibitions, events, and pop-up shows.
 1. Termination of Contract: The landlord reserves the right to terminate the contract with immediate effect in case of significant breach by the tenant.
 1. Changes to the Conditions: Any changes or additions to these conditions must be agreed upon in writing and signed by both parties.

By accepting these conditions, the organizer and Christine L. Petersen confirm their obligations and agree to adhere to them throughout the rental period. It is strongly recommended that both parties carefully review and understand the conditions before entering into the lease agreement.

Dansk: 

Disse vilkår er udarbejdet til den kortsigtede udlejning af et rum til udstillinger, kunstudstillinger og lignende arrangementer, typisk varende en dag eller flere specificerede dage. For at sikre en gnidningsfri og gennemsigtig proces er det vigtigt, at lejeren og Christine L. Petersen accepterer og respekterer følgende betingelser:

 1. Udlejningsperiode: Udlejningsperioden er begrænset til den aftalte dato og tidspunkt som specificeret i lejekontrakten. Eventuelle ændringer i udlejningsperioden skal aftales skriftligt på forhånd.
 2. Formålet med udlejningen: Lokalerne må kun anvendes til det angivne formål som angivet i aftalen, og må ikke ændres uden skriftligt samtykke fra Christine L. Petersen.
 3. Betaling: Lejeprisen og eventuelle gebyrer skal betales til Christine L. Petersen, grundlægger af Crafters Collective og Art-Attitudes, på forhånd i overensstemmelse med betalingsbetingelserne specificeret i aftalen. Manglende betaling vil resultere i ophævelse af aftalen.
 4. Sikkerhedsforanstaltninger: Lejeren er ansvarlig for at sikre, at lokalerne og eventuelle udstillede genstande er tilstrækkeligt beskyttet mod skade, tyveri eller hærværk i hele lejeperioden – derfor vil der blive opkrævet et sikkerhedsdepositum. Beløbet afhænger af lejeperioden og kan ses i den specifikke sektion under hver udlejningsmulighed.
 5. Rengøring og vedligeholdelse: Lejeren er ansvarlig for at returnere lokalerne i samme stand som modtaget. Eventuelle skader eller mangler skal straks anmeldes til udlejeren og vil blive fratrukket depositummet.
 6. Forsikring: Lejeren skal have en passende ansvarsforsikring til at dække eventuelle skader forårsaget af ulykker under arrangementet. Udlejeren påtager sig intet ansvar for tab eller skade på lejerens ejendele.
 7. Afbestillinger og refusioner: Afbestillinger skal meddeles skriftligt til udlejeren med tilstrækkelig varsel. Hvis der afbestilles mindre end en uge før arrangementet, vil 80% af depositummet blive returneret, men ikke lejebeløbet, som dækker den tabte mulighed for at udleje rummet til andre. Hvis der afbestilles en uge før arrangementet, vil 100% af depositummet blive refunderet, men ikke lejebeløbet. Hvis der afbestilles 2 uger før arrangementet, vil 100% af depositummet og 25% af lejebeløbet blive refunderet. Hvis der afbestilles 3 uger før arrangementet eller mere, vil 100% af depositummet tilbage og 100% af lejebeløbet blive refunderet – i overensstemmelse med betingelserne i lejekontrakten. 
 8. Overholdelse af regler og love: Lejeren skal overholde alle gældende love, regler og forskrifter vedrørende udstillinger, arrangementer og pop-up-shows.
 9. Ophævelse af kontrakten: Udlejeren forbeholder sig retten til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra lejeren.
 10. Ændringer i betingelserne: Enhver ændring eller tilføjelse til disse betingelser skal aftales skriftligt og underskrives af begge parter.

Ved at acceptere disse betingelser bekræfter arrangøren og Christine L. Petersen deres forpligtelser og accepterer at overholde dem i hele lejeperioden. Det anbefales kraftigt, at begge parter omhyggeligt gennemgår og forstår betingelserne, inden de indgår i lejekontrakten.

Scroll to Top